Ubezpieczenia komunikacyjne

Zakres ochrony

 • Ubezpieczenie OC

 • Ubezpieczenie AC

 • Assistance

 • Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie OC

Kiedy działa OC

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC nie jest wypłacane posiadaczowi polisy, lecz osobom (lub za rzeczy), które ucierpiały w wypadku.
Najczęściej odszkodowania wypłaca się za uszkodzenia innych pojazdów, uszkodzenia budynków, ogrodzeń, słupów itd oraz za poniesioną śmierć, doznany uszczerbek na zdrowiu.

Obowiązek wypłaty odszkodowania przechodzi na kierującego pojazdem w przypadku gdy: 

 • szkodę wyrządził umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu i innych substancji
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek przestępstwa
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania danym rodzajem pojazdu
 • zbiegł z miejsca wypadku.

Limit wypłaty

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe odpowiadają w ramach polisy do wysokości sum gwarancyjnych wynoszących dla umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 11.06.2012 r.:

 

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ubezpieczenie AC

 

Właściciel pojazdu może poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, zawrzeć ubezpieczenie auto-casco ( AC ), które zapewni mu wypłatę odszkodowania za uszkodzony pojazd niezależnie od przyczyny.

Kiedy działa – zakres

Ubezpieczenie AC obejmuje powstanie szkody w wyniku:

 • zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami oraz przedmiotami,
 • uszkodzenia przez osoby trzecie (np. porysowania, szkody parkingowe),
 • pożaru, wybuchu,
 • siły przyrody: powódź, lawina, osunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pioruna, grad,
 • zalania, zatopienia,
 • kradzieży.

Czym jest Assistance?

Dodatkowe ubezpieczenie pomocy podczas podróży – dodatek do OC lub AC. Warto wykupić zwłaszcza przy częstych wyjazdach za granicę. Ubezpieczenie assistance zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróżyw zakresie pomocy technicznej i medycznej. Pomoc ta jest udzielana w związku z wypadkiem drogowym, awarią samochodu, jego utratą lub chorobą kierowcy albo pasażera.

 

Zakres Assistance

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenie działa na terenie Polski lub na terenie Europy. Pomoc assistance obejmuje:

 • informację serwisową, informacje potrzebne w razie wyjazdu za granicę,
 • naprawę na trasie,
 • holowanie,
 • dostarczenie paliwa,
 • pomoc w wypadkach losowych,
 • organizację zakwaterowania,
 • kierowcę zastępczego,
 • opiekę nad dziećmi,
 • sprowadzenie pojazdu,
 • parking,
 • pojazd zastępczy,
 • przesyłkę części zamiennych,
 • specjalistyczną pomoc na autostradzie,
 • złomowanie pojazdu,
 • pożyczkę w przypadku utraty bagażu,
 • informację o lekarzu,
 • transport medyczny,
 • hospitalizację,
 • wizytę osoby bliskiej,
 • dostarczenie lekarstw,
 • transport zwłok lub pokrycie kosztów pogrzebu,
 • pomoc prawną.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb można wykupić jako dodatek do ubezpieczenia OC. W przypadku wykupienia polisy AC ubezpieczenie to zawarte jest w cenie.

Chcąc chronić zniżki w AC klient może wykupić odrębnie ubezpieczenie szyb. Przedmiotem ubezpieczenia jest szyba przednia i tylna oraz szyby boczne. Ubezpieczenia gwarantuje właścicielowi pojazdu wymianę szyb i pokrycie kosztów tej wymiany bądź naprawy.

 

Zasięg ubezpieczenia

Ubezpieczenie szyb działa na terytorium Polski, tzn. że naprawy i wymiany szyb dokonywane są tylko na terenie naszego kraju.

 

Odmowa wypłaty odszkodowania

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia szyb może nie być wypłacone, gdy uszkodzenia były następstwem wad fabrycznych bądź wcześniej nieprawidłowo wykonanych napraw.